پرنده

پرنده

پرنده ها یکی از مهره داران خون گرم می باشند آن ها سر تا سر بدن خود پر دارند .

پرنده ها همگی تخم گذاری می کنند و قادر به پرواز کردن هستند .

این جانداران بسیار زیبا انواع و گونه های مختلف دارند .

این پرنده ها گونه هایی وحشی مانند سهره و شانه به سر و پلیکان و مرغ ماهی خوار و .. دارند .

گونه هایی مزرعه ای دارند مانند مرغ و خروس و کبک و اردک و بلدرچین و … دارند .

گونه هایی نیز قفسی هستند و سال هاست درون قفس نگهداری می شوند مانند قناری و کبوتر و انواع طوطی سانان می باشند .

ادامه مطلب